Inwestowanie w obligacje - fundusze inwestycyjne, czy samodzielny zakup?

Źródło: Stockvault.net

Obligacje stanowią ciekawą alternatywę dla osób zainteresowanych inwestowaniem. Oferują zazwyczaj większe zyski niż lokaty bankowe, a przy wykorzystaniu mechanizmu handlu obligacjami, mogą również zaoferować zyski niemal tak interesujące, jak bardziej agresywne formy inwestowania, choćby akcje.

Obligacje są to papiery dłużne, papiery wartościowe, emitowane przez emitenta w seriach, zakupywane przez obligatariuszy, którzy w terminie zapadalności oczekują od emitenta spełnienia określonych świadczeń.

Teoria teorią, ale o co w tym dokładniej chodzi?

Emitentem mogą być Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, czy instytucje finansowe. Emitują oni obligacje w jednym celu, jakim jest zdobycie kapitału na określony cel. Wraz ze sprzedażą obligacji stają się dłużnikiem obligatariusza, wobec którego muszą spełnić określone świadczenie, pieniężne, bądź niepieniężne. Podstawowym sposobem spłaty jest oddanie w określonym terminie zapadalności, tzw. terminie wykupu obligacji, kapitału wpłaconego przez klienta, oraz należnych mu odsetek. Ze względu na spore pole manewru, spłaty mogą być dokonywane w różnym okresie czasu, systematycznie, bądź jedynie w terminie wykupu obligacji, itp.

Inwestowanie w obligacje

Obligacje przynoszą swym właścicielom różne zyski. Podstawą tych różnic jest podjęte ryzyko finansowe, które dla jednych produktów jest niewielkie, natomiast dla innych może oznaczać utratę całości kapitału pożyczonego emitentowi. Ryzyko to jest nieodzownie połączone z inwestowaniem, lecz można starać się je zminimalizować.

Istotnym pytaniem, jakie powinien zadać sobie inwestor jest pytanie o planowany zysk z inwestycji, oraz możliwe do podjęcia ryzyko finansowe. Najprostszy sposób inwestowania w obligacje dotyczy ich zakupu, oraz utrzymania ich w portfelu inwestycyjnym do dnia wykupu przez emitenta. W ten sposób inwestor pomnaża swoje finanse za pośrednictwem odsetek od pożyczonej kwoty. Najczęściej są one wyższe niż oprocentowanie lokat bankowych, stąd bardziej opłacalne.

Wybierając obligacje skarbowe, bądź też obligacje korporacyjne emitowane przez renomowane przedsiębiorstwa o wyznaczonej pozycji finansowej, znacznie zmniejsza się ryzyko finansowe. Jednak i oprocentowanie obligacji nie jest tu tak wysokie jak w przypadku sektora małych i średnich firm.

Inwestowanie w obligacje – sprzedaż papierów dłużnych

Inna forma inwestowania w obligacje opiera się o założenie, że kupno papierów wartościowych nie wymaga od kupującego dotrzymania terminu zapadalności. Jeszcze przed osiągnięciem tego terminu obligacje sprzedawane są na wolnym rynku, dzięki czemu inwestor znacznie szybciej obraca kapitałem, często osiągając nawet dwucyfrowe stopy zwrotu z podjętych inwestycji.

Do pewnego stopnia takie inwestycje finansowe dostępne są dla przeciętnego obywatela. Jednak zazwyczaj dotyczą one obligacji skarbowych, znacznie łatwiej dostępnych na wolnym rynku.

Znacznie lepszym rozwiązaniem jest tu wykorzystanie pomocy jaką oferują fundusze inwestycyjne. Ich ogromną zaletą jest możliwość zakupu obligacji przeznaczonych jedynie dla klientów instytucjonalnych, hurtowy zakup obligacji po niższej cenie, oraz możliwość szybszego reagowania na zmiany rynkowe poprzez sprzedaż obligacji. Minusem funduszy jest oczywiście konieczność wniesienia opłat i prowizji za obsługę portfela inwestycyjnego. Również nie każda sytuacja rynkowa sprzyja pomnażaniu kapitału poprzez sprzedaż obligacji. Znacznie większe ryzyko związane z inwestowaniem w obligacje korporacyjne w okresie niskich centralnych stóp procentowych mogą oznaczać częstsze wpadki funduszy, i utratę większych sum inwestorów. Inwestując swoje pieniądze w fundusze obligacji warto zastanowić się, kiedy i jak wybierać fundusze obligacji.

Jak widać inwestowanie w obligacje nie jedną ma twarz, a zyskowność poszczególnych form inwestowania bywa różna. Warto poznać bliżej tematy związane z ryzykiem finansowym inwestowania w obligacje, sposobami zabezpieczania inwestycji, oraz możliwością korzystania z oferty funduszy inwestycyjnych specjalizujących się w rynku obligacji.

Tagi: , , , ,

Zostaw odpowiedź

Musisz się zalogować aby móc komentować.